UCHWAŁA nr 25/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

4 lipca 2016

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG z dnia 4 lipca 2016 r.

UCHWAŁA nr 25/2016

 z dnia 4 lipca 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zasad powoływania kadry narodowej seniorów na Drużynowe ME Seniorów 2016

 Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Reprezentacja Polski na Mistrzostwa Europy Seniorów 2016 składać się będzie z 6 uczestników i 1 rezerwowego, którzy muszą spełniać następujące warunki:
  1. mężczyzna amator wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited,
  2. musi posiadać obywatelstwo polskie,
  3. handicap równy 9,0 lub niższy,
  4. na dzień 30 sierpnia 2016 roku musi mieć ukończone 50 lat,
  5. zgoda na uczestnictwo w mistrzostwach oraz pokrycie kosztów własnych pobytu (koszty wpisowego oraz opłaty turniejowej pokrywa PZG).
 2. Do drużyny kwalifikuje się:
  1. Mistrz Polski Seniorów 2016 (ew. najlepszy polski zawodnik Mistrzostw Polski Seniorów 2016),
  2. najlepszy polski zawodnik senior Międzynarodowych Mistrzostw Polski Mężczyzn Amatorów 2016,
  3. czterech najwyżej sklasyfikowanych zawodników w Rankingu PZG na dzień 1 lipca 2016 r. z wyłączeniem reprezentantów wyłonionych na podstawie pkt. 1-2.
  4. siódmy zawodnik będzie powołany decyzją Kapitana Reprezentacji Polski.
 3. Kapitan Reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy Seniorów 2016 zostanie powołany przez Zarząd PZG spośród osób spełniających w/w warunki sportowe.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki