UCHWAŁA nr 24/2016 z dnia 31 maja 2016 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

31 maja 2016

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG z dnia 31 maja 2016 r

UCHWAŁA nr 24/2016

 z dnia 31 maja 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie kooptacji członkini Komisji Golfa Kobiecego

Na podstawie § 21 statutu ZarządPolskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Na wniosek przewodniczącej Komisji Golfa Kobiecego p. Brygidy Morańskiej do składu komisji zostaje kooptowana p. Bożena Kowalczykowska.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki