UCHWAŁA nr 23/2016 z dnia 10 maja 2016 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

10 maja 2016

Załącznik nr 7 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG z dnia 10 maja 2016 r.

UCHWAŁA nr 23/2016

 z dnia 10 maja 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyjęcia klubu golfowego w poczet członków PZG

Na podstawie § 21 statutu ZarządPolskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PZG klub golfowy Łódź Open Golf Club.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki