UCHWAŁA nr 19/2016 z dnia 10 maja 2016 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

10 maja 2016

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG z dnia 10 maja 2016 r

 UCHWAŁA nr 19/2016

 z dnia 10 maja 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyjęcie w poczet członków wspierających

Na podstawie §8 oraz § 21 statutu ZarządPolskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG odmawia przyjęcia Polskiego Stowarzyszenie Golfa Seniorek w poczet członków wspierających PZG.

§ 2.

Wniosek nie spełnił wymogów formalnych, ze względu na brak załączonej dokumentacji określonej § 8 ust. 2 pkt. a) Statutu PZG, wobec czego podlega oddaleniu z przyczyn formalnych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki