UCHWAŁA nr 18/2016 z dnia 10 maja 2016 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

10 maja 2016

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG z dnia 10 maja 2016 r

 UCHWAŁA nr 18/2016

 z dnia 10 maja 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zmian regulaminu Rankingu PZG

Na podstawie § 21 statutu ZarządPolskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG przyznaje kategorię PREMIUM turniejowi Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych.

§ 2.

Zarząd PZG zatwierdza zmiany w Rankingu PZG. Tekst jednolity regulaminu Rankingu PZG stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki