UCHWAŁA nr 17/2016 z dnia 10 maja 2016 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

10 maja 2016

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG z dnia 10 maja 2016 r

 UCHWAŁA nr 17/2016

 z dnia 10 maja 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia planu budżetu na 2016 r.

Na podstawie § 21 statutu ZarządPolskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG zatwierdza plan budżetu na 2016 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki