Uchwała nr 6/2016 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 29 lutego 2016 r.

29 lutego 2016

Załącznik nr 6 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 29 lutego 2016 r.

UCHWAŁA nr 6/2016

z dnia 29 lutego 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rankingu PZG 2016 oraz Listy Turniejów Rankingowych w 2016 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala regulaminu Rankingu PZG 2016. Tekst jednolity regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala Listę Turniejów Rankingowych obowiązującą w 2016 r. Lista stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki