Uchwała nr 2/2016 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 29 lutego 2016 r.

29 lutego 2016

Załącznik nr 12do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 29 lutego 2016 r.

UCHWAŁA nr 2/2016

z dnia 29 lutego 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia programu szkolenia Kadry Narodowej PZG w 2016 r.

Na podstawie § 21 statutu ZarządPolskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Trenera Głównego Kadry Narodowej oraz na podstawie decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki dot. wysokości przyznanych środków na szkolenie w 2015 r. uchwala się program szkolenia kadry narodowej PZG na 2016 r. na który składa się:

1)   Harmonogram akcji szkoleniowych kadry narodowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2)   Zasady kwalifikacji do grup szkoleniowych kadry narodowej stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3)   Zasady kwalifikacji na poszczególne imprezy mistrzowskie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4)   Zadania wynikowe stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5)   Budżet szkoleniowy stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki