Uchwała nr 12/2016 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 29 lutego 2016 r.

29 lutego 2016

Załącznik nr 12 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 29 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR 12/2016
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zwołania Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Golfa

Na podstawie § 21 ust. 4 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Zwołuje się Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa w dniu  31 maja 2016 r. w Warszawie w budynku Intraco II (Oxford Tower) przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie (wejście od ul. Nowogrodzkiej) w pierwszym terminie na godzinę 11.30 oraz w drugim terminie na godzinę 12.00.

§ 2.

Zgodnie z § 18 ust. 1 statutu ustala się następujący projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów
2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów i wskazanie Sekretarza Walnego Zgromadzenia
3.    Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
4.    Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:
a)    Mandatowej
b)    Skrutacyjnej
c)    Uchwał i Wniosków
5.    Sporządzenie listy obecności
6.    Stwierdzenie przez Komisję Mandatową zdolności Walnego Zgromadzenia Delegatów do podejmowania uchwał
7.    Przedstawienie sprawozdania Prezesa Zarządu PZG za rok 2015
8.    Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2015, ocenionego przez biegłego rewidenta
9.    Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa Zarządu PZG i sprawozdaniem finansowym za rok 2015
10.    Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2015
11.    Dyskusja nad sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2015
12.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    Przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2015
b)    Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015
c)    Zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu rocznego za rok 2015
d)    Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2015
13.    Przedstawienie planu budżetu PZG na rok 2016
14.    Dyskusja nad planem budżetu PZG na rok 2016
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu budżetu PZG na rok 2016
16.    Podjęcie uchwały o wyborze niezależnej firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego PZG za 2016 r.
17.    Zamknięcie  Walnego Zgromadzenia Delegatów

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki