Uchwała nr 10/2016 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 29 lutego 2016 r.

29 lutego 2016

Załącznik nr 10 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 29 lutego 2016 r.

UCHWAŁA nr 10/2016

z dnia 29 lutego 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyjęcia klubu golfowego w poczet członków PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PZG klub golfowy Przytok Golf Club.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki