Uchwała nr 22/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 13 kwietnia 2015 r

13 kwietnia 2015

UCHWAŁA nr 22/2015
 z dnia 13 kwietnia 2015 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetu na 2015 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Zarząd Polskiego Związku Golfa zatwierdza prowizorium budżetu PZG, które będzie dyskutowane i głosowane podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG w dniu 20 maja 2015 r.

§ 2.
Prowizorium stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały zarządu nr 25/2015 – Prowizorium budżetu PZG na 2015 r.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki