Uchwała nr 25/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 13 kwietnia 2015 r.

13 kwietnia 2015

UCHWAŁA nr 25/2015
 z dnia 13 kwietnia 2015 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenie regulaminu Ladies Golf Tour 2015

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:
§ 1.
Na wniosek Komisji Golfa Kobiecego PZG, Zarząd Polskiego Związku Golfa zatwierdza regulamin Ladies Golf Tour 2015, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały zarządu nr 28/2015 – Regulamin ladies golf tour 2015

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki