Uchwała nr 12/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 9 marca 2015 r.

9 marca 2015

UCHWAŁA nr 12/2015
z dnia 9 marca 2015 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie powołania członka do składu Komisji Kalibracyjno- Handicapowej PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:
§ 1.
Zarząd Polskiego Związku Golfa na wniosek wiceprezesa ds. sędziowskich i dyscyplinarnych powołuje do składu komisji kalibracyjno – handicapowej PZG pana Dariusza Okrasę.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki