Uchwała nr 11/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 9 marca 2015 r.

9 marca 2015

UCHWAŁA nr 11/2015
z dnia 9 marca 2015 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia regulaminu BMW Junior Tour 2015

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala regulamin BMW Junior Tour 2015. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały zarządu nr 10/2015 – Regulamin BMW Junior Tour 2015

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki