Uchwała nr 34/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 22 września 2014 r.

20 stycznia 2015

UCHWAŁA NR  34/14
z dnia 22 września 2014 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatu PZG
Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyznaje się patronat honorowy PZG Charytatywnemu Turniejowi Hickory Golf na rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki