Uchwała nr 36/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 22 grudnia 2014 r.

20 stycznia 2015

UCHWAŁA NR  36/14
 z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie scalenia Komisji Kalibracyjnej PZG z Komisją Handicapową PZG
Na podstawie § 21 i § 23 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:
§ 1.
Odwołuje się skład Komisji Kalibracyjnej PZG oraz Komisji Handicapowej PZG
§ 2.
Uchyla się regulamin Komisji Kalibracyjnej PZG z dnia 15 grudnia 2009 r. oraz regulamin Komisji Handicapowej PZG z dnia 15 grudnia 2009 r..
§ 3.
Uchwala się regulamin Komisji Kalibracyjno – Handicapowej PZG.
§ 4.
Powołuje się Komisję Kalibracyjno – Handicapową  PZG w składzie:

– Przewodniczący – Sławomir Piński
– Wiceprzewodniczący – Tadeusz Grodziński
– Członek – Artur Krajewski
– Członek – Radosław Frańczak
– Członek – Janusz Mojsiewicz

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 1 – Regulamin Komisji Kalibracyjno – Handicapowej PZG z dnia 22 grudnia 2014 r.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki