Uchwała nr 33/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 22 września 2014 r.

19 stycznia 2015

UCHWAŁA NR 33/14
z dnia 22 września 2014 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie delegacji członka zarządu na WZD EGA
Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Oddelegowuje się Pawła Laskowskiego, wiceprezesa PZG jako delegata PZG na Walne Zgromadzenie Delegatów Europejskiej Federacji Golfa, które odbędzie się w Portugalii w dniach 12-15 listopada 2014 r.

§ 2.
Koszty delegacji zostaną pokryte z budżetu PZG.

§ 3.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki