Uchwała nr 28/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 18 sierpnia 2014 r.

19 stycznia 2015

UCHWAŁA NR 28/14
z dnia 18 sierpnia 2014 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatu PZG oraz powierzenia prawa do organizacji zawodów rangi mistrzostw Polski
Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyznaje się patronat honorowy PZG oraz powierza się prawo do organizacji zawodów rangi mistrzostw Polski – PGA Polska w zakresie organizacji Mistrzostw Polski Longest Drive 2014 .

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki