Uchwała nr 24/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 4 lipca 2014 r.

19 stycznia 2015

UCHWAŁA NR 24/14
z dnia 4 lipca 2014 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie aktualizacji składu KN na II półrocze 2014
Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:
§ 1.
Na wniosek trenera kadry narodowej zatwierdza się zaktualizowany skład kadry narodowej na II półrocze 2014 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Załącznik nr 1 – Skład kadry narodowej PZG – II półrocze