Uchwała nr 23/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 30 czerwca 2014 r.

19 stycznia 2015

UCHWAŁA NR 23/14
z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zmiany terminu organizacji Klubowych MP Juniorów
Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Na wniosek organizatora Binowo Park GC, poparty przez trenera kadry narodowej, dokonuje się zmiany terminu organizacji Klubowych MP Juniorów z 8-10.07.2014 r. na 6-8.08.2014.

§ 2.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki