Uchwała nr 22/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 19 czerwca 2014 r.

19 stycznia 2015

UCHWAŁA NR 22/14
z dnia 19 czerwca 2014 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatu PZG
Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyznaje się patronat honorowy PZG następującym przedsięwzięciom:
a) Mistrzostwa Polski Architektów 2014
b) Mistrzostwami Lions Club 2014

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki