Uchwała nr 19-20/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 19 czerwca 2014 r.

19 stycznia 2015

UCHWAŁA NR 19-20/14
z dnia 19 czerwca 2014 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia programu szkoleniowego z zakresu golfa osób niepełnosprawnych
Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się program „Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych” przygotowany przez Andrzeja Jelonka. Program stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Załącznik nr 1 – Program Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych