Uchwała nr 20/13 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 9 maja 2013 r.

16 maja 2014

UCHWAŁA NR 20/13
z dnia 9 maja 2013 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatów PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyznaje się patronat PZG następującym inicjatywom:
a) Mistrzostwa Warszawy Longest Drive
b) Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Hickory Golfa 2013

§ 2.
Wyraża się zgodę na posługiwanie się nazwą „Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Hickory Golfa 2013” przez organizację Hickory World w zakresie organizacji zawodów w 2013 r.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki