Marek Michałowski jednogłośnie wybrany na drugą kadencję Prezesa Zarządu PZG!

7 maja 2014

Wczoraj w Hotelu Gromada w Warszawie o godzinie 12.00 rozpoczęły się obrady Statutowego Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Golfa. Do Warszawy zjechało 38 delegatów oraz 8 obserwatorów reprezentujących organizacje członkowskie z całego kraju. Burzliwe posiedzenie potrwało do godziny 17.00. Zgromadzenie podsumowało ubiegły rok działalności związku oraz upływającą 4-letnią kadencję władz PZG. Przeprowadziło również wybory do władz PZG na kadencję 2014 – 2018. W trakcie obrad dokonano kilku zmian w statucie PZG oraz podjęto dwie uchwały programowe.  

Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2013 zostało przyjęto jednogłośnie, po tym jak Komisja Rewizyjna udzieliła mu absolutorium za rok 2013. Zaakceptowano również plan budżetu związku na rok 2014.

Następnie przystąpiono do głosowania nad zmianami do statutu PZG, które przegłosowano w następującym brzmieniu.

§ 14 ust. 3 Statutu PZG otrzymał następującą treść:

„Przy Zarządzie Związku działają komisje problemowe, których zakres zadań, skład i organizację ustala Zarząd w drodze uchwał. Komisje są powoływane na czas trwania kadencji Zarządu”.

§ 14 ust. 5 Statutu PZG otrzymał następującą treść:

„W Zarządzie, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarno – Regulaminowej nie może zasiadać osoba, która prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio związaną z golfem lub będącą udziałowcem lub akcjonariuszem lub członkiem kadry kierowniczej lub członkiem władz podmiotu prowadzącego taką działalność lub sama odpłatnie świadczy prace lub inne usługi na rzecz podmiotu prowadzącego pole golfowe”.

§ 14 ust. 6 Statutu PZG otrzymał następującą treść:

„W Zarządzie, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarno – Regulaminowej nie może zasiadać osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego”.

Dwa ostatnie zdania § 16 ust. 5 Statutu PZG otrzymały następującą treść:

„Maksymalna liczba delegatów członka związku jest równa liczbie mandatów. Delegat może dysponować wszystkimi głosami przysługującymi członkowi zwyczajnemu Związku. Dopuszczalne jest aby delegat dysponował głosami tylko jednego członka zwyczajnego Związku. Nie jest dopuszczalne, aby delegat reprezentował lub głosował w imieniu innego członka zwyczajnego Związku”.

§ 23 ust. 6 Statutu PZG otrzymuje następującą treść:

„Komisje zobowiązane są do przedłożenia Zarządowi do 31 marca sprawozdania ze swych prac za poprzedni rok kalendarzowy”.

Odrzucono zaproponowaną zmianę o zwiększeniu liczebności członków zarządu z 3 do 5 na 4 do 6.

Wszystkie w/w uchwalone zmiany Statutu PZG uzyskają  moc wiążącą dopiero po pozytywnej decyzji administracyjnej Ministra Sportu i Turystyki zatwierdzającej je w zakresie zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a następnie skutecznym ujawnieniu ich w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dalszej kolejności rozpoczęły się wybory do władz PZG (Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Dyscyplinarno – Regulaminowej). Jako jedyny kandydat na funkcję Prezesa Zarządu PZG zgłoszony został Marek Michałowski z Klubu Golfowego First Warsaw G&CC, który pełnił tę funkcję przez ostatnie 4 lata. Walne jednogłośnie podjęło decyzję o powierzeniu mu obowiązków Prezesa Zarządu związku na kolejną kadencję. Marek Michałowski zarekomendował Zgromadzeniu wybór na swoich współpracowników dotychczasowych Wiceprezesów. Taką też decyzję podjęto ostatecznie kompletując pięcioosobowy skład Zarządu na nadchodzące 4 lata.

– Dziękuję wszystkim za obdarzenie mnie i mojego zespołu, po raz kolejny, kredytem zaufania. Przez nadchodące 4 lata będę starał się wypełniać obowiązki Prezesa Zarządu najlepiej jak potrafię. Liczę, że w dalszym ciągu w realizowanych działaniach wspierać mnie będą nie tylko władze klubów i obiektów golfowych, ale także wolontariusze, działacze i wszyscy inni, dla których golf jest pasją i sposobem na życie – skomentował.

Następnie przeprowadzono wybory do Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarno – Regulaminowej.

Na koniec rozpatrzono trzy wnioski dotyczące propozycji podjęcia uchwał programowych. Delegaci odrzucili propozycję dotyczącą obniżenia wysokości składek członkowskich. Przyjęto natomiast dwie uchwały programowe obligujące Zarząd do podjęcia konkretnych działań w przyszłości:

Uchwała programowa nr 1

Uchwała programowa nr 2

Na tym obrady zakończono.

Poniżej skład organów statutowych w kadencji PZG 2014 – 2018.

Skład Zarządu PZG na nadchodzącą 4-letnią kadencję jest następujący:

– Prezes Zarządu – Marek Michałowski  (Klub Golfowy First Warsaw G&CC)
– Wiceprezes Zarządu – Jacek Socha (Sobienie Królewskie G&CC)
– Wiceprezes Zarządu – Janusz Sikora (Mazury Golf &CC)
– Wiceprezes Zarządu – Grzegorz Puszkarski (Pierwszy Lubelski KG)
– Wiceprezes Zarządu – Paweł Laskowski (Królewski Klub Golfowy w Wilanowie)

Do Komisji Rewizyjnej PZG weszli:

– Przewodniczący – Andrzej Olszewski (Binowo Park Golf Club)
– Wiceprzewodniczący – Gilbert Heith (Klub Golfowy First Warsaw G&CC)
– Sekretarz – Mikołaj Wojnowski (Królewski Klub Golfowy w Wilanowie)

W skład Komisji Dyscyplinarno – Regulaminowej weszli:

– Przewodniczący – dr nauk prawnych mec. Eligiusz Krześniak (Królewski Klub Golfowy w Wilanowie)
– Zastępca przewodniczącego – Henryk Przybylski (Panorama Golf Club)
– Sekretarz – Janusz Antoni Kazberuk (Golfstok Białystok)