Uchwała nr 17/13 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 8 kwietnia 2013 r.

25 czerwca 2013

UCHWAŁA NR  17/13
z dnia 8 kwietnia 2013 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatów PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyznaje się patronat PZG następującym inicjatywom:

a) Architektoniczna Liga Golfa
b) Golfowe Wtorki Kobiet
c) Międzynarodowym Targom Golfowym „Golf Polska”

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki