Uchwała nr 16/13 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 8 kwietnia 2013 r.

25 czerwca 2013

UCHWAŁA NR 16/13
z dnia 8 kwietnia 2013 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się w poczet członków zwyczajnych PZG THGC sp. z o.o. działający pod nazwą Klub Golfowy na Wzgórzach.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki