Uchwała nr 15/13 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 8 kwietnia 2013 r.

25 czerwca 2013

UCHWAŁA NR 15/13
z dnia 8 kwietnia 2013 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia współpracy PZG z PGA Polska w zakresie promocji i rozwoju golfa w Polsce

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się współpracę PZG z PGA Polska w zakresie promocji i rozwoju golfa w Polsce, która realizowana będzie na mocy odrębnych umów zawartych pomiędzy organizacjami.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki