Uchwała nr 13/13 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 11 marca 2013 r.

30 kwietnia 2013

UCHWAŁA NR 13/13
z dnia 11 marca 2013 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatów PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyznaje się patronat PZG inicjatywie Extreme Golf Tour.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki