Uchwała nr 12/13 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 11 marca 2013 r.

30 kwietnia 2013

UCHWAŁA NR 12/13
z dnia 11 marca 2013 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PZG nowych klubów golfowych

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się w poczet członków zwyczajnych PZG następujące kluby golfowe:
a) Vista Golf Club
b) Zajączkowo Golf Club
c) First Warsaw G&CC sp. z o.o.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki