Uchwała nr 15/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 26 marca 2012 r.

25 maja 2012

UCHWAŁA NR 15/12
z dnia 26 marca 2012 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia programu szkolenia kadry narodowej na 2012 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się program szkolenia kadry narodowej PZG w pełni finansowany z budżetu Związku obowiązujący w 2012 r.
Program stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i uwzględnia starty kadry Polski
w zawodach krajowych, międzynarodowych i mistrzowskich oraz udział w zgrupowaniach
i konsultacjach krajowych.

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 15 – Plan szkolenia kadry narodowej 2012

§ 2.
Program realizowany będzie zgodnie z planem budżetu wynikającym z umowy
z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

§ 4.
Program może ulec zmianom w trakcie sezonu z przyczyn natury szkoleniowej lub budżetowej.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki