Uchwała nr 68/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 19 grudnia 2011 r.

1 lutego 2012

UCHWAŁA NR 68/11
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PZG

Na podstawie § 29 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuję się w poczet członków PZG MT Golf Sp. z o.o. prowadzącą klub golfowy i działalność sportową pod nazwą Warsaw Golf Links.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki