Uchwała nr 67/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 19 grudnia 2011 r.

1 lutego 2012

UCHWAŁA NR 67/11
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Kalibracyjnej PZG

Na podstawie § 29 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Po przyjęciu rezygnacji Włodzimierza Kronenbergera, powołuje się na stanowisko przewodniczącego Komisji Kalibracyjnej PZG Sławomira Pińskiego.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki