Uchwała nr 64/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 19 grudnia 2011 r.

1 lutego 2012

UCHWAŁA NR 64/11
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w przyznania patronatu PZG

Na podstawie § 29 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyznaje się patronat PZG Ogólnopolskiemu Programowi „Budujemy Sportową Polskę”, którego organizatorem jest Polski Klub Infrastruktury Sportowej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki