Uchwała nr 60/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 19 grudnia 2011 r.

1 lutego 2012

UCHWAŁA NR 60/11
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu Turniejów Mistrzowskich na 2012 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz § 29 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się harmonogram Turniejów Mistrzowskich na 2012 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

http://www.pzgolf.pl/index.php/2011/12/07/komunikat-zarzadu-dot-harmonogramu-turniejow-mistrzowskich-w-2012-r-z-dnia-7-grudnia-2012-r/

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki