Uchwała nr 07/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 31 stycznia 2011

2 czerwca 2011

Zarząd Polskiego Związku Golfa odwołuje Komisję Sportowo – Turniejową w składzie – Przewodniczący: Jacek Gazecki; Członek: Filip Naglak; Członek: Michael O’Brien.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

W imieniu Zarządu PZG: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki