Uchwała nr 21/08 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 10 października 2008 r.

13 października 2008

Zarząd Polskiego Związku Golfa zatwierdza nowelizacje regulaminów komisji tematycznych PZG, tj. Komisji Sportowo-Turniejowej, Komisji Sędziowskiej oraz Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej. Regulaminy wymienionych komisji obowiązują w zatwierdzonym niniejszą uchwałą brzmieniu od dnia 10 października 2008 i zastępują odpowiednie regulaminy w dotychczasowym brzmieniu. Treść regulaminów zostanie umieszczona na stronie internetowej PZG w terminie 3 dni roboczych od podjęcia uchwały. Uchwała podjęta drogą elektroniczną.