Uchwała nr 58/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

11 października 2005

Zarząd PZG upoważnił Skarbnika PZG p. Henryka Przybylskiego do ulokowania nadwyżek finansowych Związku w okresie od listopada 2005r. do końca marca 2006r. w funduszu inwestycyjnym Banku PEKAO S.A. Pioneer – Fundusz Zrównoważony (Polskie Skarbowe Papiery Wartościowe).