Uchwała nr 26/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

9 marca 2005

Zarząd PZG zatwierdził projekt budżetu PZG na rok 2005, który zostanie przedłożony do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów w maju br. Dokument stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu.