Uchwała nr 20/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

9 marca 2005

Zarząd PZG zatwierdził treść Aneksu nr 2 do umowy zawartej w dniu 22.12.2004 z Agencją SMS i upoważnił Zarząd do jego podpisania. Wynagrodzenie i zakres usług Agencji pozostają bez zmian.