Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski w 2018 r.

Kryteria powoływania do reprezentacji Polski i polityka startowa kadry narodowej

  1. Założenia ogólne
  2. Kryteria powoływania do reprezentacji Polski na zawody mistrzowskie 2018
  3. Kryteria powoływania do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe 2018

Założenia ogólne

1. Kryteria powoływania do reprezentacji Polski w 2018 r. zostały oparte o następujące zasady:

Obiektywizm Stworzenie równych szans dla wszystkich zawodników przy możliwej minimalizacji wpływu zewnętrznych czynników na przebieg procesu selekcji.
Transparentność Przejrzystość procesu selekcji dla wszystkich zainteresowanych udziałem w reprezentacji Polski.
Zasada bezpośrednich konfrontacji Wyłanianie reprezentantów Polski w wyniku bezpośredniej walki sportowej jako istoty sportów indywidualnych i najbardziej obiektywnej formuły porównywania aktualnej dyspozycji startowej zawodników.
Polityka „otwartych drzwi” Każdy zawodnik obywatelstwa polskiego, który na stałe nie rezyduje w Polsce, a uczestniczy w wyczynowym programie szkolenia – klubowym lub akademickimi -  zaakceptowanym przez trenera kadry narodowej ma prawo do startu w Turniejach Kwalifikacyjnych i walkę o miejsce w kadrze narodowej i reprezentacji Polski.

2. Przyjęta polityka startowa i program szkolenia zakłada:

  • przygotowanie zawodników do zawodów głównych (turniejów rangi ME i MŚ) poprzez starty we wskazanych turniejach zagranicznych i turniejach krajowych uwzględnionych w rankingu WAGR;
  • optymalizację kosztów prowadzenia procesu szkolenia sportowego poprzez uwzględnienie w kalendarzu startów zawodów międzynarodowych rozgrywanych w bezpośrednim sąsiedztwie kraju;
  • tworzenie optymalnych warunków dla zawodników do zdobycia doświadczenia startowego i stopniowej adaptacji do stresorów poprzez gradację trudności i rangi startów w zawodach międzynarodowych (wybór imprez w oparciu o realną ocenę możliwości uzyskania przez zawodników satysfakcjonujących wyników w klasyfikacji generalnej zawodów międzynarodowych objętych programem szkolenia).
  • tworzenie warunków maksymalizujących szanse uzyskania przez zawodników w kategoriach młodzieżowych stypendiów w lidze akademickiej NCAA przy uwzględnieniu realnych możliwości budżetowych i organizacyjnych PZG.

3. O powołaniu do składu reprezentacji Polski decyduje Zarząd PZG w formie uchwały na wniosek trenera kadry narodowej oparty o rekomendację wynikająca z łącznego spełnienia poniższych przesłanek:

4. Narzędziem służącym wsparciu procesu selekcji do reprezentacji Polski spośród zawodników kadry narodowej jest Ranking Kadry Narodowej (KN) oparty o sumę punktów uzyskanych przez zawodników we wskazanych Turniejach Kwalifikacyjnych objętych programem szkolenia KN w 2018 r., zgodnie z tabelą poniżej:

punkty

Tabela nr 1: Liczba punktów za zajęte miejsce w Turnieju Kwalifikacyjnym pośród uczestniczących zawodników KN

5. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej zawodników takiej samej liczby punktów w Rankingu KN w ramach kryteriów selekcyjnych ustalonych na dane zawody, o miejscu w reprezentacji Polski decyduje lepszy wynik uzyskany przez zawodników w ostatnio rozegranym Turnieju Kwalifikacyjnym. Przy dalszym braku rozstrzygnięcia, decyduje aktualna lokata zawodnika w Rankingu WAGR na dzień powołania reprezentacji Polski.

6. W celu stworzenia możliwie porównywalnych i obiektywnych warunków rywalizacji zawodników o miejsca w reprezentacji KN Turniejami Kwalifikacyjnymi do poszczególnych imprez międzynarodowych i mistrzowskich są wyłącznie zawody krajowe objęte programem szkolenia KN, w których mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani zawodnicy.

7. Wybór Turniejów Kwalifikacyjnych do poszczególnych imprez międzynarodowych i mistrzowskich podyktowany został następującymi czynnikami:

  • ograniczony czas trwania sezonu golfowego w Polsce w związku z warunkami atmosferycznymi i cyklem pór roku;
  • nieobecność niektórych zawodników w Polsce w związku z pobytem w USA na stypendiach sportowych w lidze NCAA;
  • terminy zgłoszeń zawodników i składów drużyn wyznaczane przez organizatorów.

⇒ Kryteria powoływania do reprezentacji Polski na zawody mistrzowskie 2018

Kryteria powoływania do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe 2018


Archiwum

Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski w 2017 r