Reguły gry w golfa 2019

3.3 Stroke Play

Cel: Stroke play ma określone reguły (szczególnie związane z kartami wyników i kończeniem dołków), ponieważ:

 • Każdy gracz rywalizuje w rozgrywkach ze innymi graczami, i
 • Do wszystkich graczy jednakowo stosuje się reguły.

Po zakończeniu rundy, gracz i marker, (który notuje wyniki gracza) muszą poświadczyć, że wynik gracza na każdym dołku jest prawidłowy a gracz musi przekazać kartę wyników Komitetowi.

a. Zwycięzca w Stroke Play

Zwycięzcą jest gracz, który rozegrał wszystkie rundy najmniejszą liczbą uderzeń (wliczając uderzenia wykonane i karne).

W rozgrywkach handicapowych, oznacza to najniższy wynik netto.

Zob. Procedury Komitetu, rozdział 5A(6) (Regulamin rozgrywek powinien zawierać sposób rozstrzygania remisów).

 b. Punktacja w Stroke Play

 Wynik gracza zapisuje na jego karcie wyników marker, który jest ustalony przez Komitet lub wybrany przez gracza w sposób zaaprobowany przez Komitet.

Gracz musi korzystać z tego samego markera przez całą rundę, chyba, że Komitet zaaprobuje zmianę przed lub po zdarzeniu.

(1) Odpowiedzialność markera: Zapisywanie i autoryzacja punktów na dołkach na karcie wyników. Po każdym dołku w czasie rundy, marker powinien uzgodnić z graczem liczbę uderzeń na dołku (zarówno wykonanych jak i karnych) i zapisać wynik brutto na karcie wyników

Po zakończeniu rundy:

3.3

(2) Odpowiedzialność gracza: Autoryzacja wyników dołków i oddanie karty wyników. Podczas rundy, gracz powinien śledzić swoje wyniki na każdym dołku.

Po zakończeniu rundy, gracz:

 • Powinien starannie sprawdzić zapisane przez markera wyniki na dołkach i zgłosić wszelkie wątpliwości do Komitetu,
 • Musi upewnić się, że marker autoryzował wyniki dołków na karcie wyników,
 • Nie może zmienić wyniku dołka wprowadzonego przez markera, chyba że za zgodą markera lub z akceptacją Komitetu, oraz
 • Musi autoryzować wyniki dołków na karcie wyników i niezwłocznie przekazać ją Komitetowi, i po tym fakcie żadna poprawka nie może być wprowadzona na karcie wyników.

 Jeżeli gracz złamie któreś z wymagań w regule 3.3b, to jest zdyskwalifikowany.

Wyjątek – Nie ma kary, jeżeli naruszenie wystąpiło z powodu niewykonania obowiązków przez markera: Nie ma kary, jeżeli Komitet stwierdzi, że naruszenie reguły 3.3b(2) było spowodowane niewykonaniem obowiązków przez markera (na przykład marker wyszedł z kartą wyników gracza lub nie autoryzował mu karty wyników), o ile pozostawało to poza kontrolą gracza.

Zob. Procedury Komitetu, rozdział 5A(5) (rekomendacje jak zdefiniować moment zwrócenia karty wyników).

 (3) Niewłaściwy wynik na dołku. Jeżeli gracz zwrócił kartę wyników z niewłaściwym wynikiem na jakimś dołku:

 • Oddany wynik jest wyższy niż rzeczywiście uzyskany.Oddany wynik wyższy pozostaje niezmieniony.
 • Oddany wynik jest niższy niż rzeczywiście uzyskany lub brak wyniku. Gracz jest zdyskwalifikowany.

 Wyjątek – Zaniedbanie wynikiem braku wiedzy o karze: Jeżeli jeden lub więcej wyników gracza na dołkach jest niższy niż rzeczywiście uzyskany z powodu nieuwzględnienia jednego lub więcej uderzeń karnych, o których gracz nie wiedział przed oddaniem karty wyników:

 • Gracz nie jest zdyskwalifikowany.
 • Zamiast tego, jeżeli błąd zostanie odkryty przed zamknięciem rozgrywek, Komitet zweryfikuje wynik gracza na tym dołku lub dołkach przez dodanie uderzeń karnych, które powinny być uwzględnione w wyniku na dołku lub dołkach zgodnie z regułami.

 Ten wyjątek nie ma zastosowania:

 • Kiedy pominiętą karą jest dyskwalifikacja, lub
 • Kiedy gracz został poinformowany, że mogła wystąpić kara lub nie był pewny czy kara wystąpiła i nie zgłosił tego do Komitetu przed oddaniem karty wyników.

(4) Wyniki w rozgrywkach handicapowych. Gracz jest odpowiedzialny za wpisanie swojego handicapu na karcie wyników. Jeżeli gracz odda kartę wyników bez właściwego handicapu:

 • Handicap na karcie wyników za wysoki lub brak zapisanego handicapu. Jeżeli wpływa to na liczbę otrzymywanych uderzeń przez gracza, gracz zostaje zdyskwalifikowany z rozgrywek handicapowych. Jeżeli nie wpływa, to kara nie występuje.
 • Handicap na karcie wyników za niski. Kara nie występuje a wyliczane wyniki netto uwzględniają zapisany niższy handicap.

(5) Gracz nie jest odpowiedzialny za zsumowanie wyników i zastosowanie handicapu. Komitet jest odpowiedzialny za zsumowanie wyników gracza i w rozgrywkach handicapowych, zastosowanie uderzeń handicapowych gracza.

Nie ma kary, jeżeli gracz odda kartę wyników z błędnie zsumowanymi uderzeniami lub z błędnie zastosowanymi uderzeniami handicapowymi. 

c. Niewbicie piłki do dołka 

Gracz musi wbić piłkę do dołka na każdym dołku podczas rundy. Jeżeli gracz nie wbije piłki do dołka na dowolnym dołku:

 • Gracz musi naprawić ten błąd przed wykonaniem uderzenia z następnego tee lub w przypadku rozgrywania ostatniego dołka rundy, przed oddaniem karty wyników.
 • Jeżeli błąd nie zostanie naprawiony w określonym czasie, gracz zostaje zdyskwalifikowany.

Reguły 21.1, 21.2 i 21.3 (Reguły w innych formach stroke play (Stableford, Maximum Score i Par/Bogey), w których punktacja jest inna i gracz nie jest zdyskwalifikowany, gdy nie wbije piłki do dołka).